s

Ons pedagogisch project

De school is een geïntegreerde geloofs-, leer- en leefgemeenschap.

Geloofsgemeenschap

De christelijke zingeving en beleving doordringt het schoolgebeuren.

De inspiratiebron van het opvoedingsproject is Jezus Christus, daarom zijn wij ook een 'katholieke school'. Wij hebben de opdracht de kinderen te laten kennismaken met het leven en de leer van Jezus Christus, het Evangelie.

Vanuit die boodschap proberen wij de kinderen waarden als dankbaarheid, vergevingsgezindheid, verdraagzaamheid, vriendschap, eerbied en liefde bij te brengen.

Als leerkrachten proberen wij een voorbeeld te zijn in het voorleven van die waarden.

Van de ouders verwachten wij dat zij, door hun kind(eren) aan onze school toe te vertrouwen, loyaal zijn t.o.v. het geheel van geloofsopvoeding die op school gegeven wordt.

Wij bieden in onze school gevarieerde en zinvolle pastorale activiteiten aan.

De leerlingen nemen deel aan alle gebeds- en sacramentele vieringen binnen de schooluren. Zij worden aangespoord ook deel te nemen aan de vieringen buiten de schooluren, daar de school deel uitmaakt van de parochiegemeenschap.

In de godsdienstlessen die door alle leerlingen verplicht gevolgd worden, komt de christelijke levensbeschouwing uitdrukkelijk ter sprake. De godsdienstlessen ondersteunen de levensbeschouwelijke ontwikkeling van de kinderen.

Leergemeenschap: Het streven naar kwaliteitsonderwijs

De school streeft ernaar kinderen alle kansen te geven om zich volledig te kunnen ontplooien, zowel voor hun persoonlijke ontwikkeling, voor hun maatschappelijk functioneren en voor hun verdere leren.

Daarom richten we ons onderwijs zo in dat de kinderen zich ontwikkelen op de volgende drie gebieden:

Basiskenmerken:

Beschikken over een positief zelfbeeld, gemotiveerd zijn voor wat er in en buiten de school gebeurt en zelf initiatief durven nemen.

Algemene ontwikkeling:

Kunnen communiceren en samenwerken, zelfstandigheid aan de dag leggen, creatief en probleemoplossend omgaan met de wereld om hen heen en zelfgestuurd kunnen leren.

Specifieke ontwikkeling:

Hier werken we aan doelen volgens de leergebieden die in het onderwijs meer specifiek aan de orde zijn : lichamelijke opvoeding, muzische opvoeding, taal, wereldori├źntatie en wiskunde.

In ons aanbod is een logische samenhang te vinden: we werken met leerlijnen waarin het ene logisch volgt uit het andere. We bouwen voort op wat kinderen reeds beheersen. We zorgen ervoor dat alles wat kinderen leren in de verschillende leergebieden en leerdomeinen zinvol samenhangt.

We zijn er ons verder van bewust dat we doorheen ons onderwijs veel aandacht moeten hebben voor het 'LEREN LEREN' en voor 'SOCIALE VAARDIGHEDEN' omdat voor het verder maatschappelijk functioneren van onze kinderen deze vaardigheden erg belangrijk zullen worden.

Voor de meer concrete uitwerking van al deze doelen volgen we de leerplannen van het Katholiek Onderwijs.

  • In de kleuterschool wordt de kleuter geholpen in zijn groei naar creatieve zelfstandigheid, naar zelfredzaamheid en het verwerven van vaardigheden.
  • In de lagere school willen we ervoor zorgen dat elk kind een basisvorming meekrijgt die hem of haar toestaat zich in de huidige maatschappij ten volle te integreren en eraan deel te nemen.

Wij gaan er ook van uit dat elk kind anders is. Daarom ook gaat onze bijzondere zorg naar de kansarmen, de zwakkeren, de leerbedreigden. De taakleerkracht heeft daarbij een begeleidende rol.

Leefgemeenschap

Het verwezenlijken van een 'hechte' school- en klasgemeenschap.

De school besteedt aandacht en tijd voor het verwezenlijken van positief menselijke relaties tussen alle participanten (schoolbestuur, personeel, ouders, kinderen, CLB, ...) zowel binnen als buiten onze school.

Met de ouders wordt een vlotte informatie-uitwisseling nagestreefd.

De klas, de school is geen eiland : als collegiaal team proberen wij een gunstig klimaat te scheppen waar de kinderen zich thuisvoelen.

Waar het kan wordt ook met andere scholen samengewerkt.

De school probeert op te voeden tot sociale ingesteldheid en ruimdenkendheid in een pluriforme samenleving. Daarom worden maximale kansen gegeven aan elk kind, zowel op het vlak van godsdienst- als waardenbeleving en engagement. De school heeft eerbied voor de godsdienstige gezindheid van anderen, zonder evenwel haar eigenheid prijs te geven.

De school voelt zich betrokken bij plaatselijke initiatieven. Dit uit zich in interesse voor het reilen en zeilen van de plaatselijke gemeenschap in al haar facetten en dit op cultureel, sociaal en economisch gebied.