s

Wie is wie in onze school?

1. Structuur

GESUB. VRIJE BASISSCHOOL 'De Regenboog'

 • Schooldreef: Kleuter en Lager (1e-2e-3e-4e lj.) - Gemengd
  050 78 88 91
 • Beukendreef: Lager (5e en 6e lj.) - Gemengd
  050 82 08 42

2. Organisatie van de school

Het schoolbestuur

Benaming:

VZW KATHOLIEK ONDERWIJS
Bruggestraat 87
8730 Oedelem

Samenstelling:

 • Raad van Beheer:
  Voorzitter: Vansteelandt Jan
  Ondervoorzitter: Vanhoucke Willy
  Secretaris: Vancoellie Els
  Penningmeester: Sloore Leona
 • Leden:
  Van Kerrebroeck Hans, Van Cluysen Geert, Vancoellie Els, Tanghe Hilda, Ringoot Rein, Van Maele Edouard
 • Eindverantwoordelijke voor het schoolgebeuren:
  Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school. Om het schoolgebeuren uit te bouwen doet zij een beroep op de eigen begeleiding.
  Zij is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs.

Scholengemeenschap

B.O.S. (Beernem, Oedelem, Sint-Joris)

Het schoolteam (directie + leerkrachten)

Zie schoolwerkplan 144. Samenstelling van het schoolteam

Klassenraad

directie + leerkrachten

Ouderraad

Samenstelling:

 • Voorzitter: Craeymeersch Jürgen
 • Ondervoorzitter: Debruyne Olivier
 • 1ste penningmeester: Dossche Kevin
 • Secretaresse: Van Thournout Charlotte
 • Leden: Deneve Cathérine, De Ketelaere Kim, Minne Dries, Reynaert Ann, Laloo Benedikt, Desmet Marjan, Expeels Wendy, Expeels Ruth, Muylaert Saar, Proot Tine, Claeys Christophe

Functie:

 • De ouderraad steekt een handje toe waar nodig, organiseert activiteiten en is tevens een spreekbuis wanneer ouders met concrete vragen (problemen) zitten.
 • Het is dus een "informele brug" tussen school en ouder(s).
 • De ouderraad houdt zich niet bezig met "individuele" situaties en moeit zich ook niet met de taken van de leerkrachten maar tracht wel een positieve bijdrage te leveren naar de school (en de kinderen) toe.
 • De ouderraad bestaat uit ouders van kinderen die hier schoolgaan. De vergaderingen worden telkens bijgewoond door 2 leerkrachten en de directie.
 • De samenstelling en functies worden jaarlijks herbekeken. De samenstelling (met adressenlijst) wordt meegedeeld in de schoolkrant. De vergaderfrequentie is +/- 4 maal/jaar.

Schoolraad

Samenstelling:

 • Ouders: ouderraad
 • Lokale Gemeenschap: Avet Geerda, Michiels Geert, De Sloover M.-Louise
 • Leerkrachten: Vandevyver Hilde, Marent Sabine
 • Voorzitter : Dossche Kevin
 • De directeur: Vanhaecke Ingrid

Functie:

De raad heeft informatierecht over alle materies die een weerslag hebben op het schoolleven; heeft adviesrecht over de algemene organisatie en werking van de school; heeft overlegbevoegdheid over de vaststelling van de criteria voor de aanwending van het lestijdenpakket en het vaststellen en wijzigen van het schoolreglement. Beroepscommissie (bij uitsluiting van een leerling):

Vicariaat voor Onderwijs Beroepscommissie Basisonderwijs
H. Geeststraat 4
8000 Brugge

Beroepscommissie (bij uitsluiting van een leerling)

Voor klachten rond weigeringen of doorverwijzingen kunt u terecht bij:

Commissie Leerlingenrechten
Koning Albert-II laan 15
1210 Brussel